ศรีธาตุ ด., พระนคร ร., คำลือฤทธิ์ ผ. ., ทองกระสี พ., และ แสนสุภา ก. “การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร”. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 1-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/254722.