ทาวงค์ นรารัตน์, และ กางโสภา จักรพงษ์. 2023. “การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus Subtilis”. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร 2 (1). Sakon Nakhon, Thailand:1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/261845.