ศิริสมบัติ จุไรรัตน์, ฐิติธนอภิพงษ์ พิชาพัชร์, ศรีธาตุ ดุษฎี, และ ทองกระสี พงศธร. 2022. “การตั้งตำรับและการทดสอบความคงตัวของเจลสมุนไพร จากสารสกัดหยาบของผักเสี้ยนผี”. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร 1 (2). Sakon Nakhon, Thailand:1-14. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/256038.