ศรีธาตุ ดุษฎี, พระนคร ราตรี, คำลือฤทธิ์ ผกามาส, ทองกระสี พงศธร, และ แสนสุภา กนกวรรณ. 2022. “การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร”. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร 1 (1). Sakon Nakhon, Thailand:1-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/254722.