ทาวงค์ น. .; กางโสภา จ. การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis . วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร, Sakon Nakhon, Thailand, v. 2, n. 1, p. 1–9, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/261845. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.