ศิริสมบัติ จ. .; ฐิติธนอภิพงษ์ พ. .; ศรีธาตุ ด.; ทองกระสี พ. การตั้งตำรับและการทดสอบความคงตัวของเจลสมุนไพร จากสารสกัดหยาบของผักเสี้ยนผี . วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร, Sakon Nakhon, Thailand, v. 1, n. 2, p. 1–14, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/256038. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.