ศรีธาตุ ด.; พระนคร ร.; คำลือฤทธิ์ ผ. .; ทองกระสี พ.; แสนสุภา ก. การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร, Sakon Nakhon, Thailand, v. 1, n. 1, p. 1–8, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/254722. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.