(1)
ศิริสมบัติ จ. .; ฐิติธนอภิพงษ์ พ. .; ศรีธาตุ ด.; ทองกระสี พ. การตั้งตำรับและการทดสอบความคงตัวของเจลสมุนไพร จากสารสกัดหยาบของผักเสี้ยนผี. jchh 2022, 1, 1-14.