(1)
ศรีธาตุ ด.; พระนคร ร.; คำลือฤทธิ์ ผ. .; ทองกระสี พ.; แสนสุภา ก. การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. jchh 2022, 1, 1-8.