1.
ลือนามอ, ประจันตเสนก, งามขำน, เส็งลาว, แสงสว่างด, เพ็งพานิชว, รัตนสุวรรณาชัยก. Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension among Population Group at Risk. HCUJOURNAL [Internet]. 2019Jun.26 [cited 2020Dec.3];23(1):93-106. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146632