ทับทอง หทัยรัตน์. “Index”. HCU Journal 25, no. 2 (December 29, 2021). Accessed June 28, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/253914.