คงทองจรัชปาณ. “Index”. HCU Journal 23, no. 1 (June 28, 2019). Accessed September 21, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/198713.