รัตนศิลป์กัลชาญ ปานทิพย์, บุญเยี่ยม วรภัทร์, and กษมาวุฒิ ธนวัฒน์. “The Effect of Hemolytic Contamination in Sample on Clinical Chemistry Analysis”. HCU Journal 23, no. 1 (June 26, 2019): 47–59. Accessed May 19, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146640.