ลือนามอมรรัตน์, ประจันตเสนกิตติ, งามขำนิลาวรรณ, เส็งลาวชรดล, แสงสว่างดวงหทัย, เพ็งพานิชวิภาวรรณ, and รัตนสุวรรณาชัยกมลทิพย์. “Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension Among Population Group at Risk”. HCU Journal 23, no. 1 (June 26, 2019): 93-106. Accessed December 3, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146632.