ทับทอง ห. “Index”. HCU Journal, vol. 25, no. 2, Dec. 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/253914.