พรหมติงการน., เครื่องชัยส., สายสืบส., คำเงินอ., and เดชเดชะจ. “Elderly Care in the Health Service System from Perspectives of Elders and Families”. HCU Journal, Vol. 23, no. 1, June 2019, pp. 107-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/181966.