รัตนศิลป์กัลชาญ ป., บุญเยี่ยม ว., and กษมาวุฒิ ธ. “The Effect of Hemolytic Contamination in Sample on Clinical Chemistry Analysis”. HCU Journal, vol. 23, no. 1, June 2019, pp. 47-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146640.