ลือนามอ., ประจันตเสนก., งามขำน., เส็งลาว., แสงสว่างด., เพ็งพานิชว., and รัตนสุวรรณาชัยก. “Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension Among Population Group at Risk”. HCU Journal, Vol. 23, no. 1, June 2019, pp. 93-106, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146632.