ทับทอง ห. (2021) “index”, HCU Journal, 25(2). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/253914 (Accessed: 28 June 2022).