ลือนามอ., ประจันตเสนก., งามขำน., เส็งลาว., แสงสว่างด., เพ็งพานิชว. and รัตนสุวรรณาชัยก. (2019) “Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension among Population Group at Risk”, HCU Journal, 23(1), pp. 93-106. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146632 (Accessed: 3December2020).