ทับทอง หทัยรัตน์. 2021. “Index”. HCU Journal 25 (2). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/253914.