คงทองจรัชปาณ. 2019. “Index”. HCU Journal 23 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/198713.