เรือนคำ วัชรพงษ์, and หนูสอน ณรงค์ศักดิ์. 2019. “Motorcycle Accidents in Thailand : Epidemiology Perspective”. HCU Journal 23 (1):146-60. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/149609.