รัตนศิลป์กัลชาญ ปานทิพย์, บุญเยี่ยม วรภัทร์, and กษมาวุฒิ ธนวัฒน์. 2019. “The Effect of Hemolytic Contamination in Sample on Clinical Chemistry Analysis”. HCU Journal 23 (1):47-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146640.