ลือนามอมรรัตน์, ประจันตเสนกิตติ, งามขำนิลาวรรณ, เส็งลาวชรดล, แสงสว่างดวงหทัย, เพ็งพานิชวิภาวรรณ, and รัตนสุวรรณาชัยกมลทิพย์. 2019. “Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension Among Population Group at Risk”. HCU Journal 23 (1), 93-106. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146632.