ทับทอง ห. (2021). index. HCU Journal, 25(2). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/253914