คงทองจ. (2019). index. HCU Journal, 23(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/198713