ลือนามอ., ประจันตเสนก., งามขำน., เส็งลาว., แสงสว่างด., เพ็งพานิชว., & รัตนสุวรรณาชัยก. (2019). Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension among Population Group at Risk. HCU Journal, 23(1), 93-106. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146632