1.
เสรีภาพ ท. "จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ. EAUHJSci [Internet]. 2015 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 9];2(1):68-81. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826