1.
หัสโรค์ ก. กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง. EAUHJSci [Internet]. 2015 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 9];2(1):60-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824