1.
เสรีพัฒนานนท์ อ. การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์. EAUHJSci [Internet]. 2015 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 9];2(1):19-25. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38820