1.
มาลัยวงศ์ ค. แบบจำลองความสามารถในการสอน. EAUHJSci [Internet]. 2015 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 9];2(1):1-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818