แสนทวี ลำยอง. “การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2, no. 1 (August 28, 2015): 117–137. Accessed November 29, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38831.