บุ้งจันทร์ ณัฐวุฒิ. “การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2, no. 1 (August 28, 2015): 109–116. Accessed November 29, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830.