หัสโรค์ กนกอร. “กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2, no. 1 (August 28, 2015): 60–67. Accessed December 9, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824.