มาลัยวงศ์ ครรชิต. “แบบจำลองความสามารถในการสอน”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2, no. 1 (August 28, 2015): 1–13. Accessed December 9, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818.