สะรุโณ ย. “ทำบัญชีให้เป็น เห็นเงินออม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, น. 41-47, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38858.