แสนทวี ล. “การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย”. EAU Heritage Journal Science and Technology, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, pp. 117-3, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38831.