บุ้งจันทร์ ณ. “การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ”. EAU Heritage Journal Science and Technology, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, pp. 109-16, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830.