เสรีภาพ ท. “"จักรวาล" และ ‘ไข่’ จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ”. EAU Heritage Journal Science and Technology, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, pp. 68-81, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826.