หัสโรค์ ก. “กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง”. EAU Heritage Journal Science and Technology, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, pp. 60-67, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824.