บุญสม ธ. “Brazilian Regional Fictionalists: Universal Truth”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, น. 46-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38823.