เสรีพัฒนานนท์ อ. “การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์”. EAU Heritage Journal Science and Technology, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, pp. 19-25, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38820.