อุปถัมภ์ พ. “ต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, น. 76-82, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38810.