ตั้งตรงจิตร ภ. “การพัฒนาระบบการขนส่ง: ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 3, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, น. 64-75, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38754.