รอดประเสริฐ ป. “ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 3, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, น. 25-38, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38748.