ยุทธศิลป์ ว. “การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 3, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, น. 16-24, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38747.