มูลงาม น. “ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, น. 95-109, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38733.