เทพหัสดิน ณ อยุธยา ว. “แนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 4, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, น. 1-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38654.