จันทนา ส. “นวัตกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกในประเทศไทย: ผลการดำเนินงาน”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, น. 19-26, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38644.